Ogólna klauzula informacyjna


Szanowni Państwo,

W związku z przekazaniem nam danych osobowych, w związku z zawieraną i wykonywaną umową, wskazujemy, że podanie
Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale jest konieczne, żebyśmy mogli zrealizować oraz zawrzeć umowę.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO −
informujemy, że:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem Państwa danych osobowych jest: Remo Invest Spółką z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Żelaznej 17c,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS
0000678346, NIP 6342895836, REGON 367290195, o kapitale zakładowym
50000 zł (opłaconym w całości), zwana dalej Administratorem
DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA
Z Administratorem można skontaktować się poprzez:
Adres e-mail: biuro@remoinvest.pl
Pisemnie: Remo Invest Sp. z o.o., Żelazna 17c, 40-851 Katowice
CELE PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA
Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane w celu:
 1. Zawarcia i realizacji umowy, której dane dotyczą (podstawa prawna
  art.6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w
  szczególności sporządzenia i przechowywania dokumentacji księgowej
  (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. c RODO).
 3. Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
  Administratora m.in..: ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
  roszczeniami; procesów sądowych; rozpatrywania reklamacji
  (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).
 4. Jeżeli wyrazili Państwo na to odrębną zgodę, do wysyłania informacji
  handlowej lub marketingowej za pomocą poczty elektronicznej lub
  środków porozumienia się na odległość (podstawa prawna art.6 ust. 1
  lit. a RODO).
 5. Odpowiedzi na zapytania skierowane do Administratora poprzez
  formularz kontaktowy, e-mail, telefon, portale społecznościowe
  (podstawa prawna art. 6 ust. 1 f RODO)
 6. Badania satysfakcji klientów i określenia jakości obsługi (podstawa
  prawna art.6 ust.1 lit. f RODO).
RODZAJE DANYCH
 1. Imię i nazwisko.
 2. Nazwa firmy.
 3. Adres zamieszkania/ adres siedziby/ adres korespondencyjny/ adres
  świadczenia usługi.
 4. NIP
 5. PESEL
 6. Seria i nr dowodu tożsamości.
 7. Telefon kontaktowy.
 8. Adres e-mail.
ODBIORCY DANYCH Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom:
 1. W celu wykonania oferty/umowy/ zlecenia/ zamówienia/usługi.
 2. W celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego.
 3. W celu realizacji i obrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 4. W oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące kategorie
podmiotów:
 1. Podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora i
  osoby działające z upoważnienia takich podmiotów przetwarzających np.
  dostawcy usług technologicznych i teleinformatycznych, z których
  korzysta Administrator w celu zapewnienia możliwości wykonywania
  przez niego zadań, ale także banki, firmy windykacyjne, spółki
  świadczące usługi pocztowe i kurierskie, podmioty dokonujące audytów,
  podwykonawcy.
 2. Obsługujące Administratora biura rachunkowe oraz kancelarie prawne.
 3. Partnerzy handlowi w celu sporządzenia ofert, realizacji zamówień i
  dostaw.
 4. Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
  obowiązującego prawa (Sąd, Policja itd.).
OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń objętych
celem, dla których przetwarzane są Państwa dane osobowe, a także do momentu
wygaśnięcia obowiązków obciążających Administratora zgodnie z przepisami
prawa
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:
 1. Uzyskania wyczerpującej informacji o swoich danych osobowych oraz
  dostępu do ich treści (w zakresie wg art. 15 RODO).
 2. Wnioskowania o sprostowanie danych (w zakresie wg art. 16 RODO).
 3. Pisemnego żądania ich usunięcia ( w zakresie wg art. 17 RODO).
 4. Ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie wg. art. 18 RODO)
 5. Przenoszenia danych do innego Administratora, jeżeli jest to możliwe ze
  względu na cel przetwarzania danych osobowych oraz ich charakter (w
  sposób zgodny z art. 20).
 6. Złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie art. 21
  RODO).
 7. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody –
  cofnięcia udzielenia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem (art. 7 ust.3
  RODO).
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO
ORAGNU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego
przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.