Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę uzyskać dopłatę bez zaciągania kredytu?

Wsparcie dla osób fizycznych budujących domy energooszczędne realizowane jest w postaci dopłat do kredytów bankowych. NFOŚiGW nie posiada własnych oddziałów regionalnych. Realizując Program wspiera finansowo te przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska, których ponadregionalny zasięg lub skala pomocy przekracza możliwości funduszy wojewódzkich. Dzięki współpracy z bankami Fundusz może dotrzeć do większej liczby zainteresowanych w całej Polsce za pomocą tysięcy placówek bankowych. Ponadto NFOŚiGW nie posiada możliwości kadrowych do przyjmowania tysięcy wniosków, ich weryfikacji, podpisywania umów dotacyjnych, kontroli dokumentów i kontroli inwestycji. Tę rolę przejmą na siebie banki.
Ponadto w przypadku budowy domu lub zakupu mieszkania, korzystanie z kredytu hipotecznego jest powszechne – ponad 80% takich inwestycji jest w Polsce finansowana z kredytu. Liczymy na to, że konkurencja pomiędzy bankami doprowadzi do ukształtowania się opłat bankowych na atrakcyjnym dla beneficjenta poziomie.
Program nakłada na beneficjenta obowiązek zaciągnięcia kredytu na kwotę wyższą od wnioskowanej dotacji, co oznacza że kredyt nie musi pokrywać kosztu całego przedsięwzięcia, a jedynie kwotę przekraczającą wysokość dopłaty. NFOŚiGW nie narzuca także okresu kredytowania ani form zabezpieczenia kredytu.

Czy można uzyskać dofinansowanie dla budynku w trakcie budowy?

Program przewiduje, że dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zrealizowane przed dniem zawarcia umowy o kredyt objęty dotacją ze środków NFOŚiGW. Oznacza to, że przedsięwzięcie nie zakończone w momencie zawierania umowy kredytu może być przedmiotem dofinansowania. Oczywiście konieczne jest spełnienie innych warunków, m.in. zaciągnięcie kredytu w banku, który podpisał umowę o współpracy z Funduszem, sfinansowanie z tego kredytu kosztów kwalifikowanych określonych w Programie, spełnienie przez projekt budynku minimalnych wymagań technicznych zdefiniowanych przez NFOŚiGW oraz innych wytycznych określonych w zał. 3 do Programu (m.in. protokołów z regulacji systemów, dokumentacji zastosowanych materiałów i urządzeń).

Kto może zweryfikować mój projekt budowlany pod kątem założeń programu?

Lista weryfikatorów znajduje się na stronie Związku Banków Polskich, pełniącego funkcję Organizatora Technicznego. Lista będzie uzupełniana sukcesywnie.

http://www.zbp.pl/domefekt

Są to osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w dziedzinie budownictwa energooszczędnego.

W jaki sposób będzie można otrzymać dopłatę do mieszkania w budynku budowanym przez dewelopera?

Deweloper (lub spółdzielnia mieszkaniowa), który będzie chciał oferować na rynku mieszkania z dopłatą, musi uzyskać potwierdzenie spełnienia przez projekt budowlany wymagań NFOŚiGW. Deweloper, po pozytywnej ocenie projektu budynku przez weryfikatora, przekazuje tę informację do Funduszu. Na tej podstawie lista budynków pozytywnie zweryfikowanych będzie umieszczana na stronie www NFOŚiGW. Deweloper będzie mógł oferować mieszkania w budynku energooszczędnym z dopłatą, posługując się tym potwierdzeniem. Beneficjent po podpisaniu z deweloperem umowy, składa w wybranym banku dokumenty w celu uzyskania kredytu z dopłatą. Po podpisaniu umowy kredytowej, zrealizowaniu przedsięwzięcia i potwierdzeniu standardu energetycznego budynku, dotacja jest przekazywana za pośrednictwem banku na konto kredytowe beneficjenta.

Kto pokrywa koszty weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia standardu energetycznego gotowego budynku?

Za wykonanie czynności weryfikacyjnych beneficjent rozlicza się bezpośrednio z weryfikatorem, jednak kwota dotacji została tak skalkulowana, że pokrywa koszty pracy weryfikatora. W zamian za wyższe koszty obsługi inwestycji, beneficjent będzie miał pewność, że jego dom / mieszkanie jest rzeczywiście energooszczędne, co przełoży się na niższe rachunki za ogrzewanie.
Koszt poszczególnych czynności weryfikacyjnych jest przedmiotem indywidualnej umowy pomiędzy inwestorem a weryfikatorem. Szacuje się, że łącznie koszty te osiągną kwotę kilku tysięcy złotych.

Jeżeli chcę kupić mieszkanie od dewelopera, to na jakim etapie inwestycji mogę złożyć wniosek o kredyt z dotacją, żeby otrzymać dofinansowanie?

Program zakłada, że „Dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zrealizowane przed dniem zawarcia umowy o kredyt objęty dotacją ze środków NFOŚiGW”. Definicja zrealizowania przedsięwzięcia dla budynków mieszkalnych oraz domów oferowanych przez deweloperów stanowi: 
Poprzez dzień zrealizowania przedsięwzięcia/zrealizowanie przedsięwzięcia należy rozumieć:
Dla przedsięwzięć polegających na zakupie nowego domu jednorodzinnego oraz zakupie lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym – dzień sporządzenia aktu notarialnego, w którym znajdują się postanowienia potwierdzające przeniesienie bez zastrzeżeń prawa własności lokalu mieszkalnego/nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym/użytkowania wieczystego nieruchomości i własności domu jednorodzinnego na Kredytobiorcę. Dzień sporządzenia aktu notarialnego nie może nastąpić:
a) dla przedsięwzięć dotyczących zakupu nowego domu jednorodzinnego - przed dniem uzyskania przez dewelopera prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub dniem upływu terminu do zgłoszenia przez właściwy organ sprzeciwu do zawiadomienia złożonego przez dewelopera o zakończeniu budowy. 
b) dla przedsięwzięć dotyczących zakupu lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym - przed dniem uzyskania przez dewelopera prawomocnego pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Oznacza to, że o kredyt z dotacją można ubiegać się do momentu sporządzenia aktu notarialnego dla nowego domu lub mieszkania oferowanego przez dewelopera na rynku pierwotnym.

Jakie koszty budowy/zakupu budynku/mieszkania mogą być sfinansowane z kredytu z dotacją?

Z kredytu z dotacją mogą być sfinansowane koszty kwalifikowane, które obejmują koszt budowy albo zakupu domu jednorodzinnego albo zakupu lokalu mieszkalnego w nowym budynku wielorodzinnym wraz z kosztem projektu budowlanego, kosztem wykonania weryfikacji projektu budowlanego, kosztem wykonania testu szczelności budynku i potwierdzenia osiągnięcia standardu energetycznego. Koszty kwalifikowane obejmują te elementy budynku, które prowadzą do spełnienia kryteriów Programu Priorytetowego, w szczególności:

  1) zakup i montaż elementów konstrukcyjnych bryły budynku, w tym materiałów izolacyjnych ścian, stropów, dachów, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej,

  2) zakup i montaż układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

  3) zakup i montaż instalacji ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej.

 Nie zalicza się do nich kosztów związanych z wykończeniem mieszkania/budynku umożliwiających zamieszkanie. 

Jak traktować nowoczesne urządzenia kompaktowe takie jak centrale grzewczo-wentylacyjne? W ich przypadku nie jest możliwe stosowanie parametrów zgodnych z wymogami programu. (Rozdział I tab. 1 i 2)

Stosowanie urządzeń kompaktowych grzewczo-wentylacyjnych jest możliwe w przypadku budynków w standardzie NF15 po spełnieniu następujących wytycznych:

temperaturowa sprawność odzysku ciepła ≥ 80%, pobór mocy wentylatorów ≤ 0,45 W/m3
średniosezonowe COP dla ogrzewania ≥ 2,5
średniosezonowe COP dla przygotowania c.w.u. ≥ 2,2 moc grzewcza urządzenia pokrywa projektowe obciążenie cieplne budynku, mieszkania
skompensowanie mniejszej sprawności odzysku ciepła w celu spełnienia wymagania EUco ≤ 15 kWh/m2rok

Czy w świetle Programu dopuszczalne jest zastosowanie w pokoju dziennym z aneksem kuchennym, wentylacji mechanicznej wyrzutowej z okapu kuchennego (podłączonego do pionu kuchennego)? W mieszkaniu jest oddzielny system wentylacji nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem. Takie rozwiązanie podyktowane jest przez przepisy - w pokoju dziennym z aneksem kuchennym powinniśmy mieć wentylację wyciągową z okapu kuchennego podłączoną do pionu kuchennego. Czy w opisanym przypadku jest możliwe osiągnięcie parametru szczelności n50 na wymaganym poziomie? (Rozdział I tab. 1 i 2, pkt. 2)

Ogólnie w przypadku budynków NF40 i NF15 nie powinno się stosować okapów kuchennych tylko pochłaniacze. Nie powinno być dodatkowych pionów kuchennych.
Natomiast w przypadku opisanego pokoju z aneksem kuchennym, z uwagi na wymagania, taki pion trzeba wykonać. Nie powinno być jednak dodatkowego nawietrzaka okiennego. Można założyć, że w przypadku użycia okapu użytkownik rozszczelni okno. Okap powinien być ponadto zabezpieczony przed powstaniem ciągu wstecznego czyli przed zatłaczaniem zimnego powietrza do kuchni.

Przed ogłoszeniem Programu został wykonany projekt budynku o niskich parametrach termicznych (współczynnik przenikania ciepła dla okien, ścian, sprawność odzysku ciepła z wentylacji). W trakcie budowy parametry te zostały polepszone, jednak projekt nie uwzględnia zmian wymienionych powyżej elementów. Jakim trybem wprowadzić te zmiany do projektu? (Rozdział II ust. 1)

Jeżeli wymienione zmiany w projekcie nie są traktowane jako istotne w Prawie budowlanym, nie wymagają projektu zamiennego i zmiany pozwolenia na budowę. Jednak w celu otrzymania dopłaty projekt budowlany musi być zaakceptowany przez weryfikatora, dlatego musi uwzględniać te lepsze parametry.
Można to rozwiązać przez wykonanie opracowania - doprecyzowanie zakresu rzeczowego niezbędnego do osiągnięcia statusu domu energooszczędnego, zawierającego wszystkie parametry cieplne wybranych konkretnych materiałów budowlanych i technologii instalacyjnych, zaakceptowanego przez projektanta budynku (lub przez niego wykonane) i przyjętego do realizacji przez Kierownika Budowy.

Czy w przypadku budynków wielorodzinnych, w powierzchni ogrzewanej dla której oblicza się zapotrzebowanie na ciepło należy uwzględnić: pomieszczenia komunikacyjne, komórki lokatorskie, garaże podziemne o temp obliczeniowej 8°C ? (Rozdział II ust. 2)

Wszystkie wymienione strefy należy uwzględnić w obliczeniach zapotrzebowania na ciepło i wyznaczaniu współczynnika EUco. Należy jednak pamiętać, że doliczenie tych powierzchni do części ogrzewanej oznacza konieczność spełnienia przez nie wszystkich wymagań szczegółowych dotyczących np. izolacyjności cieplnej przegród. Przykładowo, jeżeli do części ogrzewanej doliczamy garaże podziemne to ściany stykające się z gruntem oraz podłoga w tych garażach musi być tak samo zaizolowana jak w części mieszkalnej.

Według jakich zasad wyliczyć powierzchnię całkowitą użytkową wymienioną w definicji powierzchni ogrzewanej? (Rozdział II ust. 2)

Dla potrzeb programu przyjmujemy, że jest to powierzchnia użytkowa podstawowa i pomocnicza, zgodnie z normą PN ISO 9836:1997 (czyli bez balkonów, tarasów, piwnic, komórek, kotłowni, garaży).

Czy można skorzystać z dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych w przypadku rozbudowy / nadbudowy / przebudowy / odbudowy / remontu budynku?

W ust. 7.5 programu priorytetowego są wymienione rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć, w tym "budowa domu jednorodzinnego". Przez budowę należy rozumieć wykonanie nowego budynku jednorodzinnego. Dlatego nie ma możliwości otrzymania dopłaty do budynku rozbudowywanego, przebudowywanego czy remontowanego.

Czy konieczne jest dostarczenie dokumentów technicznych z certyfikacją niezależnych instytucji certyfikujących, potwierdzających sprawność grzejnika elektrycznego? Sprawność takiego grzejnika wydaje się oczywista na tyle, że po dogłębnych poszukiwaniach nie znalazłem producenta, który takie informacje by wykazywał. W przypadku grzejników elektrycznych można powiedzieć, że cała energia poza jej śladową ilością przerabiana jest na ciepło np. poza diodą sygnalizującą prace grzejnika.

W przypadku grzejników elektrycznych można dopuścić wyjątek i zrezygnować z udokumentowania sprawności.

Aktualności

więcej
13 Wrzesień 2021
Dzień dobry / Szanowni Państwo / Szanowna Pani / Szanowny Panie
10 Listopad 2020
Z tytułu sytuacji epidemiologicznej, ale też by ułatwić Państwu kontakt z
06 Listopad 2020
Zeszłej soboty pojawiliśmy się w dodatku do gazety Dziennik Zachodni.